Otázky a odpovědi

1. V rámci výkonu praxe se doposud setkáváme se situací, kdy jako určený koordinátor BOZP v realizaci stavby obdržíme od zadavatele stavby plán BOZP zpracovaný v přípravě stavby, který však neodpovídá Příloze č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. V platném znění. Tj. nejsou v něm zapracovány požadavky na obsah plánu dle uvedené přílohy. Dotazujeme se, zda-li zpracovaný plán BOZP v přípravě stavby, který nesplňuje požadavky na obsah plánu uvedený Příloze č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění se považuje za platný dokument a faktické splnění povinnosti zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. (2) zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a zda-li hrozí zadavateli stavby v tomto případě postih dle zákona 251/2005 Sb., v platném znění, za nesplnění povinnosti zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací.

Odpověď SUIP: zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění paragraf 15 odst. 2) stanoví: Budou - li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel zajistí , aby byl v přípravě zpracovan plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožujcí práce , a aby byl při realizaci akitualizován. Plá BOZP zpracovává pouze koordinátor. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu. Rozsah a obsah plánu je uveden v příloze č. 6 k NV č. 591/2006 Sb. Pokud však předloženýá plán, který byl předložen zadavatelem s projektovou dokumentací při přípravě stavby nevyhovuje požadavkům zákonných předpisů tj. zákonu č. 309/2006 Sb. paragraf 15 odst. 2 a příloze č. 6 k NV 591/2006 Sb je třeba takový to dokument vrátit zpracovateli a požadovat jeho dopracování tak, aby vyhovoval zákonným požadavkům.

Dle názoru Společné Vize z toho vyplývá, že pokud dokument bude sice nazván plán BOZP, ale nebude vyhovovat zákonným požadavkům, nejedná se o plán BOZP a takový dokument nelze aktualizovat v realizaci stavby a je potřeba ho vrátit zadavteli stavby k přepracování nebo si bohužel zpracovat zcela nový plán BOZP, který bude vyhovovat zákonným požadavkům. 

2. Kdy se dle zákona musí odesílat Oznámení o zahájení prací a kdo je odpovědná osoba?

Odpověď: Zákon č. 309/2006 Sb., dává jednoznačnou povinnost zadavatli stavby, aby odeslal Oznámení o zahájení prací nejpozději 8 dní před předáním staveništi nikoliv 8 dní před zahájením prací. Předání staveniště je akt včetně protokolu o jeho předání zhotoviteli stavby. Povinnost zaslat oznámení o zahájení prací na místně příslušný inspektorát práce dané stavby má zadavatel stavby včetně podpisu na oznámení. Podepsat i odeslat oznámení o zahájení prací může i koordinátor BOZP, pokud k tomuto aktu má od zadavatel stavby plnou moc. Tato činnost musí být v plné moci vyjmenovaná. Oznámení se může doručit na OIP osobně případně zaslat elektronicky, nejlépe prostřednictvím datové shcránky.