Přihláška členství

Odesláním on-line přihlášky se zavazuji zaplatit členský poplatek 500 Kč a dodržovat Stanovy profesního seskupení a Etický kodex koordinátora BOZP na staveništi. Poplatek za členství se hradí vždy 1x ročně do 30. března na účet profesního seskupení.

Výhody členství:

  • volit a být volen do orgánů profesního seskupení
  • využívat materiály vytvořené profesním seskupením
  • účastnit se vzdělávacích akcí profesního seskupení se slevou pro členy


On-line přihláška

Osobní údaje

Firemní údaje

Kontaktní adresa

Platba

Poznámka

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Modul: Přihláška členství


Platbu poukažte na účet vedený u KB 43-3949570257/0100
Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, v případě firmy IČO.

Souhlas s užitím osobních údajů:

Účastník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to provozovatelem stránek. Osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi sdružení, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně na dobu 10 let a může jej kdykoli bezplatně na adrese sdružení odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje zpřístupněny. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále má tato práva: jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že sdružení nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat sdružení nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby sdružení nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.